Język

Język północno-helleński (phel. η ωοριαςελλενικας γλοσα, i woriasellenikas glosa) – jezyk z grupy helleńskiej stworzony na podstawie symplikacji języka nowogreckiego, będący językiem urzędowym Republiki Północno-Helleńskiej. Regulowany przez Wydział Językowy Akademii Państwowej w Pailospolu (phel. η Ακαδεμισγια απο γλοσασι Παιλοςπολι Ακαδεμισ Εφνεσφεσεσι, i Akademisgia apo glosasi Pailospoli Akademis Efnedfesisi), w skrócie AaG-PAE (phel.ΑαΓ-ΠΑΕ)

Alfabet składa się z 26 znaków i wieloznaków alfabetu greckiego, jednakże sposób ortografia języka i jego fonetyka przeszła szeroko zakrojoną symplikację. Znaki alfabetu ustawiono w kolejności odpowiadającej znakom alfabetu łacińskiego

Αα a
Ββ b
  ς s
Δδ d
Εε e
Φφ f
Γγ g
  η i
Ιι i  
Ξξ ks
Κκ k
Λλ l
Μμ m  
Νν n  
Οο o  
Ππ p  
Ρρ r
Σσ s
Ττ t
Ωω b/w
Χχ h
Υυ (y/ι)
Ζζ z

wieloznaki

Τσ c
Οι  u
Ιυ j

Rzeczownik i rodzajnik

 Rodzaj męski l.mnoga Rodzaj żeński l.mnoga Rodzaj nijaki l.mnoga 
mianownik -ος -υ -α -ιε -ι -ιο 
dopełniacz -εσ -οσυ -ασ -ασυ -ισ -ισυ 
biernik -οι -οσι -αι -ασι -εσι -εσυ 
       
       
RODZAJNIK τον η την το τονο 
 osobowe dzierżawcze dopełniające (biernikowe)
Ja εγο/εγα εγοσ εγι 
Ty εσυ εσυσ εσιυ 
On ου ιοσ ιοσι 
Ona η ιασ ιασι 
Ono του τοσ τοσι 
My νομο νομοσ νομι 
Wy ωομο ωομοσ ωομι 
Oni/One τονυ τονυσ τονι 

Odmiana czasowników być, mieć i życ (czasowników posiłkowych), w czasie teraźniejszym

 być mieć żyć 
εγο ιμο αιχο ζο 
εσυ ισο αιχι ζισο 
ο/η/το ε αιχε ζισε 
νομο ειυμο αιχμο ζισιμο 
ωομο ειυσι αιχσι ζισισι 
τονο ειυσισ αιχσισ ζισισ 

Czas przeszły 
tworzy się przez dodanie słówka posiłkowego mieć w odpowiedniej formie przed czasownikiem w formie particip II ( z końcówką -α) 

(używa się do zdarzeń zaczętych i zakończonych w przeszłości) 
 
w pzypadku tworzenia pII z słówek posiłkowych odmienia, pII tworzy się z I formy 
 

 • Czy mieszkałeś w Krakowie – Αιχι εσι ζα συ Κρακοω; 
 • Nie mieszkałem w krakowie -Εγο δεναιχο ζα συ Κρακοω 
 • Mieszkałem w krakowie – Εγο αιχο ζα συ Κρακοω 
   
   

Czas zaprzeszły (tworzy się przy użyciu słówka posiłkowego być w odpowiedniej formie i pII), czynności rozpoczęte przed jakąś czynnoscią 

 • Zanim mieszkałem w Krakowie, mieszkałem w Warszawie – Εγο ιμο ζα συ Ωαρσαωα, εγο αιχο ζα συ Κρακοω 
   

Czas przyszły 

Słówko posiłkowe φα po zaimku + forma podstawowa czasownika 

 • Ανια φα ριγενο απο Μαρκοι – Ania będzie szła do Marka 
 • Ανια φα δενριγενο απο Μαρκοι – Ania nie będzie szła do Marka 
 • Ριγενο Ανια φα απο Μαρκοι; – Czy ania będzie szła do marka 

Przymiotnik 

 męski żeński nijaki 
= -ος -α -υ 
^ -ες -ας -ες 
N^ πολυ -ες πολυ -ας πολυ -ες 
 • Masz psa? – Αιχι εσυ ο σκυλοι; 
 • Tak, mam psa – Νε, εγο αιχο ο σκυλοι 
 • Nie, nie mam psa – οχι, δεναιχο ο σκυλοι 
 • Idziesz do Pailosa? – Ριγενο εσυ απο Παυλοι; 
 • Tak idę do Pailos(kobieta) – Νε εγα ριγενο απο Παυλοι 
 • Nie nie idę do pailo – Οχι, δενριγενο απο Παυλοι